A

Vaalit

Europarlamenttivaalit 2024                                                                                                                                                                                                   

Vaalit toimitetaan Ruovedellä sunnuntaina 9.6.2024 klo 9–20 Ruoveden yhtenäiskoululla (Kuruntie 6). Äänestys tapahtuu Oivansalin edessä olevassa aulassa. Sisäänkäynti rakennukseen on Urheilutien puolelta.

Äänestysvaihtoehdot, ohjeet äänestystä varten sekä ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja aukioloajat löytyvät myös jokaiselle äänestäjälle lähetettävästä Ilmoitus äänioikeudesta –kirjeestä.

Äänestämällä vaikutat siihen, ketkä edustavat Suomea Euroopan parlamentissa seuraavat viisi vuotta. EU-vaalit toimitetaan yhtä aikaa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Euroopan parlamenttiin valitaan 720 jäsentä eli meppiä, jotka edustavat Euroopan unionin kansalaisia unionin tasolla. Suomesta parlamenttiin valitaan 15 jäsentä. Valituksi tultuaan parlamentin jäsenet yleensä liittyvät johonkin Euroopan laajuiseen poliittiseen ryhmään.

Euroopan parlamentti on Euroopan unionin kansanedustuslaitos, joka säätää lait ja hyväksyy EU:n talousarvion yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa. Lisäksi parlamentti valvoo komissiota ja EU:n virastoja.

Suomalaiset ehdokkaat ovat ehdolla koko maassa, joten voit äänestää heistä ketä tahansa.

Kotiäänestys

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjakson 29.5.–4.6.2024. aikana. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään ti 28.5.2024 klo 16.00.

Ilmoittautumislomakkeita saa Ruoveden kunnantalolta tai voi tulostaa http://vaalit.fi/aanestaminen-kotona. Lomake palautetaan täytettynä os. Keskusvaalilautakunta, Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi. Puhelimitse voi ilmoittautua virka-aikana p. 044 787 1390. Ilmoittautumisen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestys toimitetaan yleisenä ennakkoäänestysajanjakson aikana jonakin päivänä klo 9-20 välillä vaalitoimikunnan määrääminä päivinä. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen puhelimitse ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luokse.

Laitosäänestys

Äänestys laitoksissa (vanhainkoti Kotiranta, Ruhalan koti, Honkalakoti, ryhmäkoti Iltarusko) tapahtuu vaalitoimikunnan määrääminä aikoina ennakkoäänestysaikana. Laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat henkilöt. Vaalitoimikunta tiedottaa laitoksissa tapahtuvista ennakkoäänestysajoista lähemmin laitosten osastoilla.

ULKOMAINONTA RUOVEDELLÄ

Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista.

Ruovedellä mainoskehikot ovat sivistystalon edessä (Ruovedentie 32), Ruhalan SEO:n pihassa (Ruhalansivu 21) sekä Visuvedellä K-Marketin pihassa (Eeliksentie 1). Vain Ruhalan Seo:lla kehikko on kaksipuoleinen, muut ovat yksipuoleisia (=ovat seinää vasten). Mainostauluja on yhteensä 10/paikka.

Yhden mainostaulun koko: lev. 77 cm, kork. 118 cm. Kiinnitys nitojalla, jokaiselle puolueelle on vain yksi taulu. Mainostauluissa ei ole lasia suojana.
Järjestystä ei ole määrätty. Toivomme, että kukin poistaa julisteensa mahdollisuuksien mukaan heti vaalien jälkeen.

Lisätietoja hallintojohtaja Ville Happonen p. 044 787 1301 tai Taina Nieminen p. 044 787 1390.

YLEISTIETOA VAALEISTA

Lue myös:
vaalit.fi

Vaaliviranomaiset

- oikeusministeriö toimii ylimpänä vaaliviranomaisena,
- kunnassa vaalien toimittamisesta huolehtii valtuuston toimikaudekseen asettama keskusvaalilautakunta,
- vaalipäivän äänestyksestä huolehtii kunnanhallituksen erikseen kutakin vaalia varten asettama vaalilautakunta,
- laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestyksen toimittamista varten kunnanhallitus asettaa kutakin vaalia varten erikseen vaalitoimikunnan.

Ennakkoäänestys

Ennakolta saa äänestää missä tahansa kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. 

Vaalipäivän äänestyspaikka

Ruoveden kunta kuuluu Pirkanmaan vaalipiiriin. Kunnanvaltuuston päätöksellä 9.8.2021 Ruoveden äänestysaluejakoa muutettiin siten, että Ruovesi muodostaa yhden äänestysalueen 1.1.2023 alkaen. Vaalit toimitetaanRuoveden yhtenäiskoululla (Kuruntie 6).

Äänestäminen

Äänioikeutettu voi äänestää joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään (ajokortti, passi, henkilökortti).

Kotiäänestys

Vaalilaki 46 §: Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan kirjallisesti tai puhelimitse. Ilmoittautumislomakkeita saa Ruoveden kunnantalolta tai voi tulostaa http://vaalit.fi/aanestaminen-kotona. Ilmoittautumisen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö.

Laitosäänestys

Laitosäänestys järjestetään sairaaloissa ynnä muissa ympärivuorokautista hoitoa antavissa sekä kunnanhallituksen määräämissä sosiaalihuollon toimintayksiköissä ennakkoäänestysaikana. Laitosäänestyksellä turvataan erityisesti laitoksiin otettujen tai niissä hoidettavana olevien henkilöiden mahdollisuus äänestää. Laitosten henkilökunta ja vierailijat eivät voi äänestää laitosäänestyksen yhteydessä.