A

Rekisteröintimenettely

Ympäristönsuojelulain liitteessä 2 (pdf) säädetystä toiminnasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat:

Toimintojen on täytettävä ympäristönsuojelulain edellytykset rekisteröinnille. Rekisteröitävän toiminnon on noudatettava toimintaa koskevassa toimialakohtaisissa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä havainnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä.