A

Maa-ainesten otto

Maa-ainesten ottamista säätelee maa-aineslaki (55/1981). Maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi.

Maa-aineslaissa tarkoitettuun ainesten ottamiseen on oltava lupaviranomaisen myöntämä lupa.

Ruovedellä lupaviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan kirjallisesti  hakemuslomakkeella. Ympäristön lomakkeet

Lisäksi hakemukseen tulee liittää muun muassa seuraavat asiakirjat: selvitys alueen omistus- tai hallintaoikeudesta, ottamissuunnitelma (jossa mukana muun muassa alueen nykytilan ja ainesten ottamistoiminnan kuvaus, ympäristövaikutukset ja ympäristönsuojelutoimenpiteet, suunnitelma alueen maisemoinnista ja jälkihoidosta), karttapiirrokset, selvitys naapurien kuulemisesta, selvitys tieyhteyksistä ja oikeuksista ja  pohjavesitiedot.

Maa-aineslupahakemuksen käsittelystä peritään maksu maa-ainestaksan mukaisesti. Voimassaolevien lupien valvonnasta peritään maksut vuosittain voimassaolevan taksan mukaisesti.

Maa-ainestaksa Ruovesi 2019 (pdf)

Kotitarveotto

Maa-ainesten ottaminen omaan, asumiseen tai maa- ja metsätalouteen liittyvään tavanomaiseen kotitarvekäyttöön, ei tarvita maa-aineslupaa. Huomioitavaa on, että vähäinenkään ainesten ottaminen myytäväksi esimerkiksi naapurille tai tiekunnalle ei ole mahdollista ilman lupaa. 

Kotitarveottaminenkin on järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi, ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

Maa-ainesten kotitarveottajan tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle ottopaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus, jos ottamisalueelta on otettu, tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 m3 maa-aineksia. 

Lomakkeet -> Ympäristö -> Ilmoitus kotitarveotosta

Lupa- ja ilmoitusmenettelyt kiviaineksen murskaustoiminnassa

Kiviaineksen murskaus edellyttää pääsääntöisesti ympäristölupaa tai ympäristönsuojelulain 118 § mukaista meluilmoitusta. Kiviainesta ei yleensä voi murskata maa-ainestenottoalueella ilman lupa- tai ilmoitusmenettelyä. Alle 50 päivää toimivista murskaamoista edellytetään käytännössä ympäristönsuojelulain 118 § mukainen ilmoitus melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (meluilmoitus). Meluilmoitus on tehtävä 30 vrk ennen toiminnan suunniteltua aloittamista. Meluilmoitus ei ole kuitenkaan riittävä kaikissa tapauksissa, vaikka toiminta kestäisi alle 50 päivää. Ympäristölupa vaaditaan toimintaan, joka sijaitsee tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella, vaikka toiminta kestäisi alle 50 päivää. Kaikissa tapauksissa lupaa ei voida myöntää.

Kiinteä murskaamo tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää, tarvitsee ympäristöluvan. Ympäristönsuojeluasetuksen muutoksella on poistettu mahdollisuus useiden alle 50 päivän toimintajaksojen ketjuttaminen peräkkäin. Jos toimintaa on samalla paikalla yhtenä tai useampana jaksona yhteensä vähintään tai enemmän kuin 50 päivää, tulee toiminnalle hakea ympäristölupa.

Murskaustoiminnan ympäristönsuojelun taso on määrätty valtioneuvoston asetuksessa kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) ja sitä noudatetaan ympäristölupamenettelyssä. Mikäli maa-ainestenottoalueilla on tarkoitus murskata kiviainesta, on syytä ottaa yhteyttä ympäristönsuojeluviranomaiseen hyvissä ajoin etukäteen ennen suunniteltua toimintaa.