A

Usein kysyttyä varhaiskasvatuksen maksuista

Mikä on maksupäätös?
Asiakasmaksu määräytyy perheen koon, tulojen ja hoitosopimuksessa sovitun hoitoajan mukaan. Maksupäätös on tiedoksianto lapsen varhaiskasvatusmaksun suuruudesta, se ei ole lasku. Maksupäätös näkyy wilma sovelluksella välilehdellä hakemukset ja päätökset.

Miksi maksupäätös on syytä tarkistaa?
Lapsen kuukausimaksun suuruus riippuu perheen koosta, tuloista ja sovitusta hoitoajasta. Jos jokin edellä mainituista on päätöksessä väärin, tulee varhaiskasvatuslaskukin virheellisenä.

Milloin tulee uusi maksupäätös?
Jos perheen koko, tulot tai sovittu hoitoaika muuttuu, tulee uusi maksupäätös. Muutokset perheen kokoon, tuloon tai sovittuun hoitoaikaan tehdään wilma sovelluksella.

Ilmoitusvelvollisuus
Perheellä on velvollisuus ilmoittaa varhaiskasvatusmaksuun vaikuttavista muutoksista (perheen koon muutos, tulotietojen muutos) viimeistään muutosta edeltävän kalenterikuukauden aikana.
Tiedot toimitetaan Ruoveden kunnan Wilma-ohjelman kautta, kirjautumalla sisään lapsen Wilmaan. 
Tuloselvitys-lomake ja täyttöohjeet löytyvät Wilmasta: 

Hakemukset ja päätökset -välilehti –> Tee uusi hakemus –> Tuloselvitys 

Tuloselvitys on tehtävä siihen päivään mennessä, kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Jos tuloselvitystä ei toimita, määräytyy maksu automaattisesti korkeimman maksuluokan mukaan.

Milloin lapsen sairausajan poissaolo hyvitetään varhaiskasvatuksen laskussa?
Kalenterikuukauden aikana sairausajan poissaolopäiviä pitää olla 11, jotta ne otetaan huomioon laskutuksessa. Sairausajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen, päivien määrä voi kertyä yksittäisistä sairauspäivistä kalenterikuukauden aikana. Jos varhaiskasvatuksen henkilökunta ei tiedä lapsen poissaolon johtuvan sairaudesta, poissaolo kirjautuu päiväkirjaan muuna poissaolona. Jotta sairauspäivät voidaan ottaa huomioon laskutuksessa, perheen pitää ilmoittaa ne varhaiskasvatuspaikkaan sairauspoissaolon alkaessa. Laskutukseen ei voi taannehtivasti muuttaa poissaolon syytä.

Miten poissaolot vaikuttavat laskuun?
Kuukausimaksu peritään kaikilta toimintapäiviltä, myös satunnaisilta poissaolopäiviltä. Yksikin läsnäolopäivä kalenterikuukauden aikana aiheuttaa koko kuukauden maksun seuraavin poikkeuksin:
Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.
Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa vähintään 11 toimintapäivää kuukaudessa, peritään puolet kuukausimaksun määrästä.
Jos lapsi on muuten poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, esim. vanhempien loman vuoksi, peritään puolet kuukausimaksusta

Milloin heinäkuu on maksuton?
Lapsen heinäkuun varhaiskasvatus on maksuton, jos lapsen nykyinen hoitosuhde on alkanut edellisen vuoden elokuun aikana tai ennen sitä.

Miksi pitää päivittää tulotietoja kerran vuodessa, vaikka tulotiedot eivät ole muuttuneet?
Perheeltä pyydetään uusi tuloselvitys kerran vuodessa maksun tarkastamiseksi ja tuolloin pyydämme toimittamaan ajantasaiset tulotiedot, vaikka tulotiedot eivät olisi muuttuneet.
Tulotiedot ilmoitetaan wilmassa:
Hakemukset ja päätökset -välilehti –> Tee uusi hakemus –> Tuloselvitys 

Miten ilmoitan tulotiedot uudessa työsuhteessa, josta en ole saanut vielä palkkalaskelmaa?
Uudessa työsuhteessa, josta ei ole vielä saanut yhtään palkkalaskelmaa, mutta työntekijällä on tiedossa palkan suuruus, voi toimittaa väliaikasesti työsopimuksensa. Palkkalaskelma on toimitettava wilmassa myöhemmin, kun sen saa. 

Mihin otan yhteyttä, kun haluan muuttaa lapsen sopimusta sijoituksesta tai tehdä tuntimuutoksen?
Sopimukset, sijoitusten muutokset ja palveluntarve tehdään varhaiskasvatusjohtajan kanssa ja ilmoitetaan wilmassa muutoslomakkeella. Wilmassa lapsen tietojen kirjautumalla hakemukset ja päätökset välilehdeltä ->  luo hakemuksia ja päätöksiä -> varhaiskasvastuksen palvelutarpeen muutos lomake.

Milloin ilmoitan muuttuneista tulotiedoista?
Jos perheen tulotiedot muuttuvat olennaisesti tai perheen koko muuttuu tarkistusten välillä, perheen tulee oma-aloitteisesti toimittaa uudet tiedot wilmassa. Kts. kohta ilmoitusvelvollisuus.

Milloin lasku lähetetään ja milloin on eräpäivä?
Lasku lähetään kunnallisessa varhaiskasvatuksessa kalenterikuukautta seuraavan kuukauden puolivälissä.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Varhaiskasvatuksen toimistosihteeri, asiakasmaksut