A

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (410/2015) 84 §:ssä säädetään sidonnaisuuksien ilmoittamisesta.
Säännöksen mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, sekä merkittävästä varallisuudestaan ja muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee seuraavia viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä:

  • kunnanhallituksen jäseniä
  • maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä
  • valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia
  • lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia
  • kunnanjohtajaa (myös pormestaria ja apulaispormestaria)
  • kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää.

Myös toimielimen varajäsenet kuuluvat sidonnaisuusilmoitusten piiriin.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Kuntaliitto on antanut ohjeistuksen sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä (pdf).
Pääset antamaan sidonnaisuusilmoituksen tästä: sidonnaisuusilmoituslomake.
Rekisteriseloste, henkilötietolaki (523/1999) 10 §.

Sidonnaisuusilmoitukset 2023