Ostajan opas

Kesämökkiä kannattaa hakea esim. laillistettujen kiinteistövälittäjien kautta ja lehti-ilmoituksista. Kun tiedät mitä haluat ja mihin kiinnittää huomiota, löydät juuri sinulle sopivan, oman kesäkodin.

Kunto

Mökin kunto kannattaa tarkastaa todella tarkkaan. Kuntoarvion teettäminen on hyvä ratkaisu, sillä esimerkiksi kosteus- ja rakennevaurioita on monesti  vaikea nähdä päältä. Ostajalla on velvollisuus tarkastaa kohde ennen kaupan tekoa, eikä hän voi myöhemmin vedota virheeseen, jonka olisi voinut havaita huolellisessa tarkastuksessa. Mökin kunto on määriteltävä sopimukseen. Kauppakirjaan kirjataan tarkastustulos sekä sovitut korjaustyöt.

Tontti

Ostaessasi tai myydessäsi rakennettua tai rakentamatonta maata, on kysymyksessä kiinteistön kauppa. Kiinteistön kaupalta edellytetään tiettyä määrämuotoa, mutta siitä suoriutuu kyllä terveellä järjellä. Mökkitontin kaupassa kaupan kohde voi olla joko valmiiksi lainhuudatettu ja lohkottu itsenäinen tila, jolla on oma nimensä ja rekisterinumeronsa, tai se voi olla ns. määräala, eli maastoon ja kartalle merkitty osa myyjän suuremmasta tilakokonaisuudesta. Onnistuneen tonttikaupan perusedellytys on se, että ostajalla ja myyjällä on täysi yhteisymmärrys kohteesta, josta kauppaa ollaan tekemässä. Vaadi siis aina, että kaupan kohde on selvästi maastoon merkitty ja että kauppakirjan liitteeksi tuleva kartta on selvä ja pitää yhtä maastomerkintöjen kanssa. Selvitä myös tontin rakennusoikeus. Rannoille tapahtuvan lomarakentamisen ehtoja ja edellytyksiä on viime vuosina kiristetty merkittävästi. Vuonna 1997 voimaantulleen uuden lainsäädännön mukaan rantarakentamisen tulee perustua pääsääntöisesti vahvistettuun kaavaan. Pyydä siis tontin myyjältä kaavapäätökseen (tai voimassa olevaan rakennuslupaan, tai ns. poikkeuslupaan) perustuvat tiedot siitä, mitä tontille saa rakentaa ja mille etäisyydelle rantaviivasta rakennukset saa sijoittaa.

Kulkuyhteydet

Tarkista aina, että kauppakirjasta selviää, mistä sinulla on oikeus tontillesi kulkea. Kysy kuka maksaa mahdolliset tien ja/tai venevalkaman rakentamiskustannukset ja milloin nämä yhteydet valmistuvat. Suullisen sopimuksen varaan kulkuyhteyksistä sopimista ei kannata jättää, varsinkaan, jos teiden rakentamista ei ole tonttikauppaa tehtäessä vielä edes aloitettu.

Hinta

Kiinteistövälittäjien on liitettävä ilmoituksiinsa kiinteistön hintatiedot. Velaton hinta antaa todellisen kuvan kiinteistön kokonaishinnasta. Kiinteistön hintaan vaikuttavat monet tekijät kuten: rakennuksen kunto, koko, ikä, pohjaratkaisu, varustetaso sekä mahdolliset peruskorjaukset, sijainti, tontin koko ja liikenneyhteydet, sekä muut yksityiskohdat kuten sauna, laituri ja varastot. Lisäkustannuksia voi syntyä esim. mökin sähköistämisestä ja jätehuollon järjestämisestä. Mökin kauppahintaan lisätään aina varainsiirtovero, joka on 4 % kauppahinnasta. Kiinteistön uuden omistajan on haettava lainhuuto siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kiinteistö sijaitsee. Lainhuuto tarkoittaa sitä, että uusi omistaja merkitään julkiseen rekisteriin kiinteistön omistajaksi. Lainhuutoa on haettava kuuden (6) kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Lainhuudon saamiseksi tehdään käytännössä erillinen hakemus, joka toimitetaan käräjäoikeudelle. Liitteeksi laitetaan kauppakirja ja selvitys siirtoveron maksamisesta.

Rasitukset

Kaupan kohteen ollessa määräala, saattaa kantatilaa, josta määräala myydään, rasittaa myyjän velkakiinnitys. Silloin kannattaa vaatia myyjältä kauppakirjaan selvä kauppaehto, jossa myyjä ilmoittaa myyvänsä määräalan vapaana velkarasituksista ja sitoutuu lisäksi kustannuksellaan kuolettamaan sinulle myymäänsä määräalaa koskevat velkakiinnitykset sen jälkeen, kun määräalasi on muodostettu itsenäiseksi tilaksi.

Kaupan teko

Kiinteistön voi laillisesti myydä vain sen omistaja. Jos ostaja peruu kaupan ajoissa, on myyjän palautettava maksettu käsiraha. Myyjä saa pidättää käsirahasta sen osan, joka kattaa kaupantekoon liittyneet todelliset kustannukset.

Kauppakirja

Kauppakirja on laadittava kirjallisesti ja sitä tehtäessä tulee myyjän, ostajan ja julkisen kaupanvahvistajan olla yhtä aikaa läsnä ja kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa. Kaupanvahvistaja todistaa kaupan ja tekee siitä ilmoituksen viranomaisille. Kiinteistön kauppakirjasta tulee käydä ilmi vähintään seuraavat asiat:

 • kaupan osapuolet (myyjä ja ostaja)
 • kaupan kohde (kunta, kylä, tila ja rekisteritunnus)
 • kauppahinta (tai muu siitä annettava vastine)
 • omistusoikeuden siirtyminen.

Edellä esitettyjen perustietojen lisäksi kauppakirjaan sisältyy yleensä muitakin ehtoja. Muissa kauppaehdoissa voidaan sopia, saako määräala osuutta kantatilan yhteisiin vesialueisiin, kenen kustannuksella määräala muodostetaan itsenäiseksi tilaksi jne. Kauppakirjan laadinnassa kannattaa käyttää asiantuntijaa. Jos kaupassa on käytetty kiinteistönvälittäjää, hän yleensä laatii kauppakirjan. Kaupanvahvistajista (pakollinen kiinteistökauppakirjaa tehtäessä) saa tietoa joko käräjäoikeudelta, kihlakunnanvirastosta, maistraatilta, maanmittaustoimistosta tai kunnan kiinteistövirastosta.

Asiakirjat

Mökin ostajan on nähtävä ainakin seuraavat asiakirjat:

 • lainhuutotodistus
 • rasitustodistus
 • kiinteistörekisteriote
 • kiinteistökartta
 • selvitys muista rasituksista ja rasitteista
 • maanvuokrasopimus (vuokramaasta)
 • rasitustodistus vuokraoikeudesta
 • selvitys kaavoituksesta
 • rakennusoikeus
 • rakennuksen piirustukset
 • selvitys rakennusluvasta ja rakennustarkastuksesta.

Kunnan tonttitarjonta
Ruoveden kunnan rakennusjärjestys