A

Maatalous

Eläinsuojan ympäristölupa

Eläinsuoja vaatii ympäristöluvan, mikäli eläinmäärä ylittää ympäristönsuojelulaissa (527/2014) määrätyn luparajan. Lisätietoa ympäristöluvan hakemisesta eläinsuojalle sekä luvan hakemiseen ohjeet ja lomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.

Nitraattiasetus ja sen mukaiset ilmoitukset

Nitraattiasetuksessa (1250/2014) on annettu maa- ja puutarhatalouden harjoittamiseen määräyksiä muun muassa lantaloiden vähimmäiskoosta, lantalatilavuudesta poikkeamisesta ja siitä tehtävästä valvontailmoituksesta ( aumausilmoituksesta), lannan levittämisen kieltoajasta poikkeamisesta, lannan ja väkilannoitteiden levitysajoista ja typpimääristä, suojavyöhykkeistä, jaloittelualueista sekä lannan aumauksesta.

Tilalla, jolla kertyy lantaa tuotantoeläinten pidosta, tulee olla lannan varastointitila (lantala). Lantalaan tulee mahtua koko vuoden aikana kertyvä lanta, lukuunottamatta laidunkautena laitumelle jäävää lantaa. Varastointitilavuudesta voidaan poiketa, jos lantaa luovutetaan hyödyntäjälle, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen lupa toiminnalleen, tai jos sitä luovutetaan toiselle tilalle varastoitavaksi lantalassa.

Poikkeustilanteessa työteknisistä ja hygieenisistä syistä kuivikelantaa voidaan varastoida nitraattiasetuksen mukaisesti tehdyssä peitetyssä aumassa. Ilmoituksen lannan varastoinnista poikkeustilanteessa ja kompostin jälkikypsytyksestä tekee se toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla lanta syntyy.

Tilalla, joka vastaanottaa ja varastoi lantaa, tulee olla lantala, joka mitoitetaan vuosittain vastaanotettavan määrän mukaan. Lantalaa ei kuitenkaan edellytetä, jos lanta säilytetään pellolla levitystä odottamassa enintään neljän viikkoa. Ilmoituksen lannan ja orgaanisten lannoitelvalmisteiden varastoinnista aumassa tekee niiden vastaanottaja.

Ilmoitus aumaamisesta on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen aumavarastoinnin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Aumattavan lannan kuiva-ainepitoisuus on oltava vähintään 30 prosenttia.

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Ilmoituksen lannan levityksen kieltoajasta poikkeamisesta tekee se toiminnanharjoittaja, jonka kotieläintilalla lanta syntyy. Ilmoitus on jätettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lokakuun loppuun mennessä.

Lomakkeet nitraattiasetuksen mukaisten ilmoitusten tekemiseen

Maankuivatus ja ojitus

Maankuivatuksesta ja ojituksen lupa- ja ilmoitusvelvollisuudesta lisätietoa ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.