A

Valvontasuunnitelma

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan valvontaviranomaisen on järjestettävä annettujen säädösten ja määräysten valvonta niin, että se on laadukasta, säännöllistä ja tehokasta ja se perustuu ympäristöriskien arviointiin.

Säännöllisen valvonnan järjestämiseksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma. Ruoveden ympäristölautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 16.12.2021 § 57 ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman vuosille 2022–2026.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on valvottava ympäristöluvanvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja säännöllisesti määräaikaistarkastuksin. Tarkastuskohteet ja tarkastustiheys määritellään ympäristöriskien arvioinnin perusteella. Yksityiskohtaisempi valvontaohjelma on laitoskohtainen suunnitelma vuosittain toteutettavasta valvonnasta, ja se toimii valvontamaksun perusteena. Valvontaohjelmassa on oltava tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista. Valvontaohjelma ei ole julkinen.

Ympäristönsuojelulaissa säädetty valvonnan suunnitteluvelvollisuus koskee ympäristönsuojelulain mukaisia luvanvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja. Valvonnan kokonaisuuden hahmottamiseksi myös muut säädösten mukaiset kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontatehtävät on koottu samaan valvontasuunnitelmaan.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisten ja rekisteröityjen toimintojen määräaikaistarkastuksista ja muusta valvontaohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta.

Ruoveden valvontasuunnitelma 2022-2026