A

Kunnanjohtajan lausuma: Hyvinvointia vai pahoinvointia

16.11.2023

Hyvinvointia vai pahoinvointia

Hyvinvointialueen hallituksen esityslistalla 20.11.2023 kokoontuvalle hallitukselle oli esityksenä, että Ruoveden vuodeosasto lakkautetaan 1.7.2024 mennessä ja toiminto siirretään Virtain vuodeosaston yhteyteen. Samassa kokouksessa käsitellään myös vastaanottopalveluiden ja työikäisten sosiaalipalveluiden verkoston suunnitelmaa. Tältä osin päätösehdotus ei selvennä Ruoveden tilannetta.

On ymmärrettävää, että hyvinvointialue on tiukanpaikan edessä ja sen tulee tehdä koviakin päätöksiä ja katsoa palveluverkostoa. Tästä huolimatta ratkaisuja ei voi tehdä rikkomalla hallinnon avoimuusperiaatetta. Tätä voi verrata kunnissa tapahtuneisiin koulujen lakkauttamisiin, joissa kuntien on tullut ja tulee hyvinkin tarkalla eurotasolla päätöksissä osoittaa tulevat säästöt. Nyt hyvinvointialue ei ole Ruoveden kohdalla missään vaiheessa esittänyt paljonko vuodeosaston tai vastaanottopalvelujen sulkeminen tulee säästämään. Hyvinvointialueen asukkailla tai kunnilla ei ole ollut todellista mahdollisuutta antaa mielipidettään asiassa. Nyt käytännössä meille on vain näytetty lakkautettavien ja pysyvien lista ilman tarkempia perusteita.

On myös huomioitava, että hyvinvointialueen hallitukselle tehdyssä esittelytekstissä todettu kuntien ja kunnanjohtajien kuuleminen ei ole ollut todellista hallintolain mukaista kuulemista vaan kunnat ja kunnanjohtajat ovat antaneet lausuntonsa pyytämättä ja kysymättä. Kunnille ei ole annettu mahdollisuutta lausua asiasta huolimatta siitä, että ovat hyvinvointialueelle vuokranantajia sekä toimineet kymmeniä vuosia ennen hyvinvointialueuudistusta sosiaali- ja terveydenhuollon tuottajina. Meillä varmasti olisi asiassa paikallista tuntemusta ja varmasti tietämystä.  On myös todettava, että Ruoveden osalta tilastot asukaslukujen osalta tuskin pitävät paikkansa, koska olemme pari viimeistä vuotta olleet hienoisesti kasvu-uralla. Tämä muuttaa ennusteista melkoisesti. Tämän lisäksi Ruovedellä on vähintään vakinaisten asukkaiden verran myös vapaa-ajan  asukkaita, jolloin palvelukysyntä on huomattavasti asukasmäärää isompaa.

Ruoveden ja Pirkanmaan hyvinvointialueen väliset vuokrasopimukset ovat määräaikaiset siten, että vuokrasopimus päättyy aikaisintaan 31.12.2025. Jos hyvinvointialue päättää lakkauttaa vuodeosaston 1.7.2024 mennessä, niin tarkoittaa se sitä, että se maksaa kyseisistä tyhjiksi jääneistä tiloista täyttä vuokraa puolitoista vuotta. Kuitenkin se voisi samaan aikaan hyödyntää tuota tilaa edelleen vuodeosastona. Ruoveden kunta on myös ilmaissut halukkuutensa neuvotella vuokrien suuruuksista, mikäli näin voidaan taata palvelujen säilyminen Ruovedellä.

Lakkautusta on perusteltu sillä, että henkilöstön saatavuus vaikeutuu tulevina vuosina, minkä vuoksi tarkoituksenmukaisen toiminnan ja talouden turvaamiseksi vuodeosastojen kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin on välttämätöntä. Vuodeosastosuunnitelman yhteydessä on arvioitu, että pienten (12–20 sairaansijaa) osastojen toiminnan ylläpitäminen on lähisairaaloissa toiminnallisesti epätarkoituksenmukaista ja taloudellisesti kannattamatonta. 

Hyvinvointialue ei päätöksessään tuo esille taloudellisia lukuja lakkautusten takana, vain ainoastaan toteaa, että Ruoveden yksikkö tai yleisesti pienet yksiköt ovat taloudellisesti kannattamattomia. Toisaalta perustelua epätarkoituksenmukaisuudesta ei ole mitenkään avattu. Kuitenkin hyvinvointialue on asiakasta varten eikä asiakas hyvinvointialuetta varten. Pienempi yksikkö, kuten Ruoveden vuodeosasto on hyvin tarkoitustaan vastaava. Sijainti on mitä parhain harjun ja järven läheisyydessä. Pienen yksikön etuna on ”kodinomaisuus” eikä laitosmaisuus, joka helposti muodostuu isommissa yksiköissä. Pienillä asioilla on hyvinvoinnin kannalta isoasia.

Keskittämisen ja isompien yksikköjen myötä kasvaa myös riskit. Nyt jo meillä on resistenssejä sairaalabakteereita, joten sellaisen tullessa yksikköön, on isompi määrä potilaita vaarassa. Tämä keskittäminen ei huomioi varautumista riittävästi. Jos tai mahdollisesti kun poikkeusoloja tulee, niin kuinka siinä tilanteessa pystytään järjestämään palvelut siellä, mistä niitä nyt lakkautetaan.

Mitä tulee henkilökunnan siirtymiseen, niin Ylen 15.11.2023 jutussa on asia mielestäni hyvin kiteytetty:

”Lakkautusten myötä monen työntekijän työmatka kasvaa merkittävästi. Tämä voi Superin ja toisen hoitajaliiton Tehyn mukaan heikentää henkilöstön saatavuutta, sillä moni työntekijä ei voi henkilökohtaisista tai taloudellisista syistä siirtyä työskentelemään kauas omasta kodista ja lasten hoitopaikoista.” (Yle 15.11.2023)

Ei siis ole mitenkään taattua, että henkilöstö siirtyy uuteen yksikköön. Meillä ei ole julkista liikennettä, joten ainoa kulkuväline on oma auto. Kuukausitasolla siirtyminen Ruovedeltä esimerkiksi Virroille tarkoittaa noin 200 euron polttoainelaskua.

Toimipisteiden lakkautus reuna-alueilta tulee vaikuttaa voimakkaimmin juuri heikoimmassa asemassa oleviin henkilöihin, heihin jotka apua eniten tarvitsevat. On tapahtumassa osaoptimointia eli katsotaan omien kustannusten perään, mutta samalla aiheutetaan toisille tahoille voimakasta kustannusten nousua. Tässä tapauksessa kustannusten nousu kohdistuu ensisijaisesti asiakkaisiin muun muassa matkakuluina täällä reuna-alueilla. Täällä ei ole vilkasta julkista liikennettä, jonka vuoksi ainoa mahdollisuus päästä terveydenhuoltoon on oma auto tai taksi. Tällöin maksat omavastuun ja tämän päälle vielä Kela maksaa matkakulukorvauksen.  On muistettava, että sairausvakuutuslain mukaiset matkakulukorvaukset kuten yleensäkin sairauskulukorvaukset ja hyvinvointialueen rahoitus tulee samasta lähteestä eli viime kädessä kansalaisten maksamista veroista. Nyt tulisi vain katsoa kokonaisuutta pidemmällä ajanjaksolla (valtio) ja ratkaista näitä asioita niin, etteivät heikommassa asemassa olevat kansalaiset suotta kärsi.

Kuntien tehtävänä on hyvinvoinnin edistäminen. Tätä varten myös Ruovedellä olemme panostaneet voimakkaasti. Olemme palkanneet hyvinvointikoordinaattorin, meillä toimii toimialat ylittävä hyvinvointityöryhmä ja pyrimme kaikessa päätöksenteossa myös huomioimaan hyvinvointiin tähtäävät toimet. Olemme myös käyneet hyviä keskusteluja Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa hyvinvointityöstä. Kuitenkin tuntuu hölmöläisen hommalta, että meiltä ollaan viemässä yhtä ketjun palasta pois tai siirtämässä kauemmaksi eli perusterveydenhuoltoa. Ketju katkeaa, jolloin kustannukset eivät ainakaan tulee pienenemään, kun entistä huonokuntoisempina siirrytään hakemaan sitten hoitoa.

Toni Leppänen
kunnanjohtaja
Ruoveden kunta

Takaisin